FAQ – Pytania i Odpowiedzi

Często zadawane pytania wraz z odpowiedziami naszego zespołu

 

Kto może zostać prywatnym detektywem?

Aby zostać prywatnym detektywem nie trzeba kończyć studiów kierunkowych. Detektywem może zostać kandydat, który zdobędzie licencję detektywistyczną oraz spełni warunki formalne niezbędne do wykonywania tego zawodu.

Jakie warunki formalne trzeba spełnić aby zostać detektywem?

Aby wykonywać zawód detektywa trzeba mieć ukończone 21 lat, posiadać polskie obywatelstwo albo obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, posiadać co najmniej wykształcenie średnie, posiadać zdolność do czynności prawnych, posiadać orzeczenie lekarskie o posiadaniu zdolności psychicznych do wykonywania zawodu, nie można być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, nie można w okresie 5 ostatnich lat zostać dyscyplinarnie zwolnionym ze służby z Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, sądu, innego organu administracji publicznej w Polsce lub innym kraju, wojska czy prokuratury, trzeba posiadać pozytywną opinię właściwego komendanta oraz trzeba posiadać zaświadczenie potwierdzające odbycie szkoleń w zakresie ochrony danych osobowych, informacji niejawnych, przepisów prawa i obowiązków detektywa.

Jakimi sprawami zajmują się agencje detektywistyczne?

Prywatni detektywi, świadcząc usługi, pomagają osobom fizycznym, osobom prawnym, osobom prowadzącym mniejszą lub większą działalność gospodarczą. Wobec tego agencje detektywistyczne zajmują się szerokim spektrum spraw, które wymagają dokonania specjalnych czynności, celem ustalenia konkretnych faktów.

I tak agencja detektywistyczna świadczy usługi w zakresie poszukiwania osób zaginionych, wykrywania zdrad, w zakresie spraw rozwodowych i rodzinnych, w zakresie przestępstw w obrocie gospodarczym jak również wykrywaniem podsłuchów czy poszukiwaniem śladów cyfrowych w internecie.

Czy detektyw dokonuje takich samych czynności jak służby mundurowe?

Prywatny detektyw nie posiada takich samych uprawnień jak policja czy wojsko. Przede wszystkim prywatny detektyw nie posiada możliwości wykonywania czynności charakterystycznych m.in. dla policji, ponieważ nie może on stosować w stosunku do obywateli obowiązującego prawa i żądać jego przestrzegania, pod rygorem wszczęcia postępowania.

Ponadto detektywi nie mają prawa przeprowadzania interwencji, nie przeprowadzają oficjalnych patroli jak również posiadanie licencji detektywistycznej nie uprawnia do posiadania broni. Prywatny detektyw może współpracować ze służbami mundurowymi, śledząc osobę podejrzaną, obserwować, przeprowadzać rozmowy ze świadkami. Detektyw w swojej pracy również rozwiązuje sprawy czy wykrywa przestępców, stosując przy tym metody zgodne z prawem, wykazując się kreatywnością.

Czym różni się prywatny detektyw od agencji detektywistycznej?

Prywatny detektyw, co do zasady, pracuje samodzielnie. Prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, co oznacza, że wszystkie czynności zawodowe wykonuje sam. Zazwyczaj zarówno działania biurowe jak i w terenie przeprowadza sam.

Natomiast agencja detektywistyczna może składać się ze specjalistów z różnych dziedzin. Jest to wówczas duży podmiot gospodarczy, który oferuje skorzystanie z usług detektywów, bardzo często prawników, psychologów, czy specjalistów z zakresu IT.

 

 

 

 

 

Na co zwrócić uwagę, aby wybrać najlepszego prywatnego detektywa lub agencję detektywistyczną?

Przy wyborze agencji detektywistycznej warto kierować się ocenami zadowolonych klientów. Bardzo często opinie umieszczane są na stronach internetowych danej agencji. Ważne jest, aby detektyw posiadał własną domenę, ponieważ dzięki temu można zapoznać się z ofertą oraz jego kompetencjami.

Decydując się na skorzystanie z usług prywatnego detektywa warto zwrócić szczególną uwagę na ilość oraz poziom odbytych kursów i szkoleń, jak również ich aktualność. Kompetencje i kształcenie w zawodzie detektywa jest niezmiernie ważne, chociażby z uwagi na szybki postęp techniki i wdrażane co raz to nowsze nowinki techniczne.

Kolejnym ważnym aspektem jest zachowanie warunków formalnych. Każdy prywatny detektyw powinien podpisać ze swoim klientem umowę o świadczenie usług detektywistycznych. Stanowi to potwierdzenie zlecenia oraz podstawę przyszłych, ewentualnych roszczeń.

Przy wyborze prywatnego detektywa warto poprosić o podanie numeru licencji oraz sprawdzić, czy agencja detektywistyczna jest wpisania na listę Ministra Sprawiedliwości.

Czy detektyw jest objęty obowiązkiem zachowania tajemnicy zawodowej?

Obowiązek zachowania przez detektywa tajemnicy zawodowej wynika z obowiązującego go prawa. Zgodnie z art. 12 ustawy o usługach detektywistycznych detektyw jest obowiązany zachować w tajemnicy źródła informacji oraz okoliczności sprawy, o których powziął wiadomość w trakcie wykonywania czynności zawodowych.

Co więcej ustawa przewiduje, że obowiązek ten nałożony jest na detektywa również po zaprzestaniu wykonywania czynności zawodowych. Zwolnienie z tajemnicy zawodowej może nastąpić tylko w wyjątkowych przypadkach przewidzianych przez prawo.

Czy materiał dowodowy zgromadzony przez detektywa może być środkiem dowodowym w sądzie?

Materiał dowodowy, zgromadzony przez detektywa może jak najbardziej stanowić środek dowodowy w sądzie. Sporządzone przez detektywa sprawozdania, wykonane fotografie oraz filmy mogą być dowodem w sprawie i nie jest to niezgodne z obowiązującym prawem.

Prywatni detektywi mają obowiązek ukończenia szkoleń z zakresu przetwarzania danych osobowych oraz mają uprawnienia do utrwalania wizerunku osób trzecich. Natomiast przed sądem, zebrany przez detektywa materiał dowodowy, traktowany jest jako dowód z przesłuchania świadka, jednak o większej wartości dowodowej.

Czy zeznania prywatnego detektywa mogą być dowodem w sprawie?

Przepisy prawa obowiązujące prywatnego detektywa nie zabraniają mu występować przed sądem w charakterze świadka. Zatem istnieje możliwość przeprowadzenia dowodu z przesłuchania prywatnego detektywa przed sądem.

Możliwości przesłuchania detektywa nie wyklucza również fakt złożenia w sądzie materiału dowodowego w postaci protokołów, sprawozdań czy fotografii wykonanych przez prywatnego detektywa.

Czy czynności wykonywane przez prywatnego detektywa lub agencję zawodową dają gwarancję powodzenia?

Niestety, zarówno prywatny detektyw jak i agencja detektywistyczna nie daje klientom gwarancji powodzenia podjętych działań. Praca detektywa nie polega na schematycznym działaniu oraz jest to praca z ludźmi, zatem wyniki podejmowanego działania nie są przewidywalne.

Jednak detektywi wykorzystują w pełni swoją wiedzę oraz umiejętności, celem rozwiązania sprawy i przekazania klientom jasnych i klarownych wniosków.

Czy prywatny detektyw jest w stanie wykryć podsłuch?

Tak, agencje detektywistyczne oraz prywatni detektywi oferują swoim klientom usługi wyszukiwania podsłuchów. Jest to jednak czynność trudna, wymagająca czasu, sprytu oraz możliwości technicznych.

Co wypływa na cenę usługi detektywistycznej?

Z całą pewnością na cenę usługi detektywistycznej wpływa czas działania i rozmiar podjętych czynności. Jeżeli klient nie posiada żadnych informacji w sprawie, detektyw musi samodzielnie ustalić stan faktyczny, tożsamość obserwowanych osób, ich powiązania, znajomości, nawyki i rytm dnia to usługa będzie miała wyższą cenę.

Natomiast w sytuacji, gdy klient poda wszelkie niezbędne dane oraz szczegółowo nakreśli stan faktyczny a jedynym działaniem jakie będzie musiał podjąć detektyw będzie obserwacja i śledzenie osoby podejrzanej, wówczas cena usługi będzie stosunkowo niższa.

Jednak warto zwrócić uwagę, iż czynności wykonywane przez prywatnego detektywa często wymagają nakładu dużej ilości czasu, pracy w nieregularnych godzinach oraz stosowanie specjalistycznego sprzętu. Te okoliczności również mogą wpływać na wysokość ceny za usługę detektywistyczną.

Czy prywatny detektyw może świadczyć usługi za granicą?

Tak, prywatny detektyw może legalnie świadczyć swoje usługi za granicą. Dokonywanie czynności detektywistycznych poza granicami Polski zależy jedynie od możliwości i oferty prywatnego detektywa lub agencji detektywistycznej.

Obecnie zdecydowana większość agencji detektywistycznych oferuje klientom świadczenie usług również za granicą.

Czy detektyw może udzielić klientowi pomocy prawnej?

Prywatny detektyw nie posiada kierunkowego wykształcenia prawniczego, zatem nie jest uprawniony do udzielania rzetelnych porad prawnych. Tym bardziej nie może oferować takich usług w zakresie prowadzonej działalności.

Jednak agencje detektywistyczne oraz prywatni detektywi, bazując na bogatym doświadczeniu ze służbami oraz sądami mogą przedstawić klientowi ewentualny plan działania bądź skutki podejmowanych czynności. Jednak nie będzie to porada prawna, której należy zasięgnąć u profesjonalnego prawnika.

Czy detektyw może przetwarzać wizerunek oraz dane osób trzecich bez ich zgody?

Prywatny detektyw ma uprawnienie do przetwarzania wizerunku oraz danych osób trzecich bez ich zgody, bowiem jest to kwintesencja ich zawodu. Natomiast nie mogą oni dowolnie przetwarzać danych, bowiem takie działanie musi zostać poprzedzone zleceniem oraz zwarciem umowy o świadczenie usług detektywistycznych. Wobec tego uprawnienie to ma zastosowanie tylko w stosunku do osób, które na wyraźne, pisemne zlecenie ma obowiązek śledzić bądź obserwować detektyw.

Warto również zaznaczyć, iż prywatni detektywi oraz agencje detektywistyczne są zobowiązane do przestrzegania rozporządzenia regulującego ochronę danych osobowych. Po zakończeniu zlecenia prywatni detektywi muszą zniszczyć wszelkie materiały, które pozyskali podczas czynności zawodowych.

Jakie muszą być elementy umowy o świadczenie usług detektywistycznych?

Umowa zawierana z detektywem o świadczenie usług detektywistycznych musi przede wszystkim zawierać datę zawarcia umowy oraz dokładne oznaczenie stron umowy. Dodatkowo musi zawierać przedmiot umowy, sposób wykonania pracy przez detektywa oraz wynagrodzenie. Ponadto może ona zawierać wszelkie inne postanowienia w zależności od potrzeb stron umowy.

Czy detektyw na wgląd w dane policyjne?

Nie, detektyw nie ma prawa pozyskiwania danych z systemów policyjnych ani rządowych. Nie jest w stanie również uzyskać informacji z takich baz danych jak baza CEPIK czy PESEL. Należy więc zwrócić szczególną uwagę na zakres oferowanych usług. Jeżeli prywatny detektyw oferuje możliwość pozyskania informacji o osobie śledzonej bądź obserwowanej z systemów policyjnych, jest to wyraźny znak, że działanie jest niezgodne z prawem.

Czy detektyw może uzyskać informacje o stanie konta bankowego?

Zgodnie z przepisami ustawy prawo bankowe tylko uprawnione instytucje oraz osoby mogą żądać przedstawienia informacji dotyczącej konta bankowego. Prywatny detektyw czy agencja detektywistyczna nie ma ustalać danych dotyczących rachunku bankowego.

Czy podpisanie umowy z detektywem jest konieczne?

Tak, podpisanie umowy z prywatnym detektywem jest konieczne. Umowa o świadczenie usług detektywistycznych jest instrumentem zabezpieczającym interesy obu stron. Bez zawarcia umowy i wyraźnego zlecenia pisemnego prywatny detektyw nie może podjąć działań.

Jeżeli umowa nie zostanie podpisana a agencja detektywistyczna rozpocznie czynności to będą to działania nieuprawnione.

Czy detektyw może założyć podsłuch, zamontować kamerę lub GPS?

Detektyw nie posiada uprawnień właściwych dla służb mundurowych, zatem nie może również zakładać podsłuchu czy śledzić lokalizacji osoby obserwowanej, przy pomocy nadajnika GPS. Zgodnie z prawem zainstalowanie takiego nadajnika jest czynnością operacyjno – rozpoznawczą, których mogą dokonywać tylko służby specjalne.

Co robi prywatny detektyw, aby udowodnić zdradę?

W przypadku zbierania materiału dowodowego, celem przedłożenia w sprawie rodzinnej, prywatny detektyw najczęściej decyduje się na obserwację małżonka. Podczas, gdy zostanie przyłapany na gorącym uczynku wykonuje dokumentację fotograficzną lub audio-wideo. W czasie obserwacji bardzo często wychodzą na jaw dodatkowe okoliczności, które mogą korzystnie wpłynąć na sytuację procesową klienta.

Czy prywatny detektyw zajmuje się sprawami za zakresu stosunków pracowniczych?

Jak najbardziej, prywatni detektywi jak i agencje detektywistyczne bardzo często podejmują się wyjaśniania spraw między pracownikiem a pracodawcą. Prywatny detektyw jest w stanie wyjaśnić, czy pracownik, korzystający często ze zwolnienia lekarskiego, jest rzeczywiście niezdolny do pracy. Wówczas obserwacja, ciągłe śledzenie pracownika pozwala ustalić, czy udaje się on do lekarza lub apteki, czy podejmuje inne zatrudnienie bądź udaje się na urlop. Wówczas, z perspektywy prywatnego detektywa, nie ma znaczenia, iż obserwacja może odbywać się na całym terenie Polski a nawet za granicą.

Prywatny detektyw pomaga również wykryć poważne naruszenie obowiązków pracowniczych. Nieprzerwana i długotrwała obserwacja może wykazać, czy pracownik nie okrada swojego pracodawcy, bądź w inny sposób nie uszczupla jego majątku.

Czy prywatny detektyw może udowodnić brak prawa do alimentów?

Bardzo często, zarówno osoba uprawniona do alimentacji jak i zobowiązana, nie podaje faktycznych danych dotyczących stanu majątkowego. Wówczas detektyw może z łatwością, podczas obserwacji, ustalić czy osoba zobowiązana do alimentacji rzeczywiście ma poważne problemy ze zdrowiem i nie może podjąć lepiej płatnej pracy a w konsekwencji, nie jest w stanie uiszczać alimentów w wyższej wysokości.

Analogicznie sytuacja wygląda w przypadku uprawnionego do alimentacji. Osoba, której zostały przyznane alimenty może być zdolna do pracy i utrzymywać się samodzielnie, natomiast przed sądem pozorować niezdolność do samodzielnego utrzymania. Wówczas obserwacja, śledzenie oraz rozmowa z osobami z otoczenia umożliwia prywatnemu detektywowi ustalić rzeczywisty stan faktyczny.

Zgromadzony materiał dowodowy oraz sporządzone sprawozdania mogą stanowić pełny materiał dowodowy na poświadczanie nieprawdy zarówno w przypadku osoby zobowiązanej do alimentacji jak i uprawnionej do ich pobierania..

Czy agencja detektywistyczna może ustalić właściciela numeru telefonu?

Tak, prywatny detektyw może ustalić właściciela telefonu tylko po jego numerze. Agencje detektywistyczne używają specjalistycznego sprzętu oraz dedykowanych aplikacji umożliwiających odnalezienie właściciela telefonu posiadając jedynie jego numer. W najprostszych przypadkach odnalezienie abonenta trwa od kilku do kilkunastu godzin. Natomiast, jeżeli telefon został wyłączony, odłączony od sieci komórkowej bądź internetowej, wówczas czas odnalezienia właściciela może wydłużyć się do kilku dni. Natomiast w dalszym ciągu jest to możliwe.

Warto zaznaczyć, iż ustalanie właściciela po numerze telefonu nie wykracza poza uprawnienia detektywa i nie jest to wkraczanie w kompetencje służb mundurowych bądź specjalnych, ponieważ nie traktuje się tej czynności jako czynność operacyjno – rozpoznawczą.

Czy prywatny detektyw może obserwować dom podczas nieobecności?

Tak, w zależności od świadczonych usług, prywatny detektyw może podjąć się obserwacji domu podczas nieobecności.

Zdarzają się sytuacje, gdzie w okolicy bądź na osiedlu miał miejsce szereg włamań do domów, rozbojów i kradzieży. W przypadku opuszczenia domu na dłuższy okres można zlecić agencji detektywistycznej obserwację nieruchomości i reagowanie na niepożądane działania ze strony osób trzecich. Są to czynności prewencyjne, które mogą zapobiec włamaniu do domu.

Natomiast w przypadku wystąpienia nagłej sytuacji w postaci włamania czy rozboju na nieruchomości, prywatny detektyw może być świadkiem zdarzenia oraz zebrać odpowiedni materiał dowodowy w postaci fotografii czy nagrań. Wówczas można z dużą łatwością znaleźć włamywaczy, posiadając ich wizerunek.

Czym jest sprawozdanie z czynności detektywa?

Sprawozdanie z czynności detektywa jest dokumentem poświadczającym wykonane przez zleceniobiorcę działania. Zgodnie z przepisami prawa musi być ono sporządzone w formie pisemnej, jednak nie przewidują one katalogu elementów, które należy w nim umieścić.

Sporządzenie takiego sprawozdania i przekazanie klientowi stanowi obowiązek ustawowy nałożony na prywatnych detektywów przez ustawę. Detektywi, którzy uchylają się od przygotowania tego dokumentu naruszają obowiązujące przepisy prawa jak i działają niezgodnie z etyką zawodu.

Na co zwrócić uwagę odbierając sprawozdanie z czynności detektywa?

W pierwszej kolejności, sprawozdanie musi być w formie pisemnej.

Należy również zwrócić szczególną uwagę na dokładne oznaczenie stron umowy, imion, nazwisk, nazw, adresów czy numerów identyfikacyjnych, jak również daty zawarcia umowy, przedmiotu umowy oraz jej istotnych postanowień. Należy uważać na treść sprawozdania, aby pozostała ona niezmieniona i zgodna z wcześniejszymi ustaleniami. Jest to istotne z punktu widzenia procesowego, bowiem sprawozdanie zawierające braki formalne nie będzie wartościowym materiałem dowodowym w sprawie.

W dalszej kolejności należy zapoznać się z treścią sprawozdania, zawierającą dokładny opis czynności detektywistycznych. Streszczenie przeprowadzonych działań powinno być napisane jasnym i zrozumiałym dla klienta językiem, tak aby wiedział do jakich wniosków doszedł prywatny detektyw. Wobec tego sprawozdanie powinno być pozbawione kolokwializmów oraz wyrażeń typowych dla środowiska detektywistycznego. Ułatwi to również zrozumienie treści sądowi, w postępowaniu.

Ważne jest również, aby w sprawozdaniu znajdowały się elementy graficzne na poparcie wniosków. Zatem, jeżeli detektyw bazował na profilach społecznościowych osoby obserwowanej, powinien załączyć grafiki przedstawiające treść tych profili oraz wnioski.

Czy istnieje możliwość kontroli działania detektywa przez klienta?

Klient, jako zleceniodawca, jest uprawniony do rozwiązania umowy o świadczenie usług detektywistycznych. Z kolei prywatny detektyw jak również agencja detektywistyczna, są zobowiązani do stałego informowania klienta o postępach w sprawie. Jeżeli sprawa okaże się skomplikowana i długotrwała klient może wycofać się ze współpracy.

Sytuacja wygląda analogicznie w przypadku kontroli wynagrodzenia. Strony umowy mogą zobowiązać się do zapłaty wynagrodzeń uzupełniających. Wówczas, gdy prowadzenie sprawy przez detektywa okaże się zbyt kosztowne, klient może zrezygnować z usług detektywa.

Zatem przejrzyste zasady działania detektywa oraz należnego wynagrodzenia, stały i regularny kontakt oraz moc decyzyjna klienta zapewnia mu pełną kontrolę nad działaniem prywatnego detektywa.

Czym jest informatyka śledcza oferowana przez prywatnych detektywów?

Informatyka śledcza jest to zakres czynności, które w swojej ofercie bardzo często posiadają detektywi. Wykorzystują oni fakt, iż w Internecie nikt nie jest anonimowy a każdy kto wejdzie do sieci pozostawia swój cyfrowy ślad.

Wobec tego agencje detektywistyczne składają się ne tylko z prywatnych detektywów, ale również specjalistów z zakresu IT, którzy są w stanie uzyskać z sieci dane, przetworzyć je i przenieść na odpowiedni nośnik.

Informatyka śledcza jest również szeroko stosowana w przypadku współpracy z przedsiębiorcami i dużymi firmami. Wówczas pracownicy agencji detektywistycznych mogą sprawdzać jakość systemu zabezpieczeń, błędy w systemach, jak również mogą sprawdzić, kto z zatrudnionych osób wykorzystuje służbowy sprzęt do osobistych celów. Ponadto dzięki zastosowaniu informatyki śledczej można z łatwością ustalić miejsce wycieku danych, czas oraz osobę, która tego dokonała.

Przy pomocy specjalistycznego sprzętu oraz dedykowanych aplikacji specjaliści z zakresu informatyki śledczej mogą zapewnić systemom komputerowym bezpieczeństwo, przeanalizować najlepsze rozwiązania dla danego podmiotu jak również wykryć nieprawidłowości oraz zabezpieczyć znajdujące się na dyskach dane.

Czy obserwacja i śledzenie osób trzecich są legalne?

Ustawa o usługach detektywistycznych nie traktuje śledzenia i obserwacji jako niezgodne z prawem, o ile działania detektywa nie naruszają zasad etyki oraz zasad społeczno-gospodarczych. Obserwacja z odpowiedniej odległości oraz brak naruszania nietykalności cielesnej podczas śledzenia stanowi właściwe wykonywanie obowiązków detektywa.

Warto zaznaczyć, iż prywatny detektyw nie ma prawa nachodzić śledzonych lub obserwowanych osób w domu czy mieszkaniu. Takie działanie stanowi naruszenie miru domowego i jest traktowane jako przestępstwo

Jak wziąć rozwód?

Jak wziąć rozwód?

Rozstanie, to stresująca i wymagająca procedura. Oprócz ogromnych zmian, z którymi trzeba się zmierzyć, dochodzą też obowiązki i przepisy prawa, które należy spełnić. W artykule, zostały opisane najważniejsze kroki i to o czym należy pamiętać, aby zmierzyć się z tą sytuacją, bez niepotrzebnych konsekwencji. Dowiesz się gdzie i w jaki sposób, wnieść sprawę do sądu.

Jak złożyć pozew?

Aby zwrócić się do sądu w sprawie rozwodu, należy najpierw, zapoznać się z warunkami. Wniesienie pozwu, musi wiązać się, z całkowitym rozpadem pożycia małżeńskiego. Co to dokładnie oznacza? Powód, ma za zadanie udowodnić, że nie istnieją już więzi uczuciowe, fizyczne i gospodarcze, między obojgiem małżonków. Po wniesieniu pozwu, rozpoczyna się postępowanie rozwodowe.

Orzeczenie sądu, jest zależne, od sytuacji w jakiej dana sprawa, została złożona. Pozew musi być podpisany, jeśli rozwód wynika z winy powoda.  W przypadku, kiedy nie można uzyskać podpisu, prawo pozwala na przeprowadzenie postępowania, na podstawie dowodów, ukazujących życie sprzeczne, z zasadami współżycia społecznego.

Jakie dokumenty, musi złożyć powód?

Oczywiście, korzystając z pomocy pełnomocnika, wszystko będzie omówione. Jednak warto wiedzieć, co należy przygotować i jakie dane będą potrzebne. Do wniesienia pozwu rozwodowego, będą potrzebne :

  • skrócony odpis aktu małżeństwa
  • dowód uiszczenia obowiązkowej opłaty sądowej
  • odpisy aktu urodzenia dzieci (przy posiadaniu dzieci)
  • zaświadczenie o dochodach, deklaracja podatkowa, wykaz kosztów utrzymania (przy żądaniu alimentów)

Gdzie złożyć dokumenty rozwodowe?

Pozew rozwodowy, należy umieścić w sądzie okręgowym, związanym, z ostatnim wspólnym miejscu zamieszkania małżonków lub zamieszkania, przynajmniej jednego z nich. Jeśli jednak, żadne z pary nie mieszka na danym terenie, pozew powinien zostać złożony, w sądzie związanym, z aktualnym miejscem zamieszkania pozwanego.

Pozew i wszystkie wymagane dokumenty, należy wydrukować w dwóch egzemplarzach dla strony pozwanej i sądu.

Ile kosztuje rozwód

Ile kosztuje rozwód

Rozstanie to proces, w którym trzeba liczyć się z obowiązującymi kosztami.Oprócz pomocy specjalisty, dochodzą też pozostałości, narzucane przez panujące przepisy. W artykule, opisane są koszty, których należy się spodziewać, z czym trzeba się liczyć oraz czego można uniknąć w odpowiedni sposób.

Koszt rozwodu a obowiązkowe opłaty

Jak z każdą sprawą, w której potrzebne jest prawomocne orzeczenie, wiążą się koszty sądowe. Osoba wnosząca pozew, już na samym początku, musi liczyć się, z opłatą stałą, w wysokości 600 zł. To kwota obowiązkowa, która w przypadku braku orzekania o winie, w połowie, zostaje powodowi zwrócona.

Pozostałymi kosztami, których można a nawet trzeba się spodziewać są te, związane z posiadaniem dzieci. Kiedy sąd musi rozstrzygnąć, kto będzie sprawował opiekę nad małoletnimi, potrzebna jest opinia biegłych. W takim wypadku, doliczone są koszty tej pracy, w wysokości od 500 do 1000 zł. Na tej podstawie, ustalana jest również, wysokość alimentów. Dodatkowo, jeśli potrzebna jest mediacja między stronami, pojawia się kolejna opłata, zazwyczaj nie przekraczająca 500 zł.

Cenę, jaka pozostaje i należy się z nią liczyć, to wysokość wynagrodzenia pełnomocnika, prowadzącego sprawę.

Podział majątku

Jednym z najważniejszych elementów, ustalanych podczas rozwodu, są już zgromadzone, przez małżonków pieniądze. Wniosek wniesiony do sądu, to koszt 1000 zł. Można uzyskać niższą cenę, jeżeli strony, ustalą porozumienie i wspólny plan rozwiązania tej sprawy polubownie.

Czy obniżenie kosztów rozwodu, jest możliwe?

Przede wszystkim, z takiego rozwiązania, mogą skorzystać pary, które opracowują, wspólny front. Jeśli jest wypracowane porozumienie, można uniknąć opłat, opisanych powyżej. Ustalenie planu, spowoduje zaoszczędzenie zarówno pieniędzy jak i czasu.

Istnieje także możliwość, z której mogą skorzystać osoby, w trudnej sytuacji finansowej. Wnosząc pozew, należy dołączyć wniosek, zawierający szczegółowe informacje, odnośnie sytuacji majątkowej i dochodów.

Ile zazwyczaj trwa rozwód

Przypadków rozwodów w Polsce jest coraz więcej. Wiele z nich kończy się dość szybko – często przy pierwszej rozprawie. Są jednak i takie, które trwają rok, a nawet kilka lat. Wszystko zależy od tego, jak skonfliktowani ze sobą są małżonkowie i czy będą walczyć o każdą sprawę, jak np. o dom, samochód, alimenty. Jak długo trwa rozwód bez winy? Decyzja jest zwykle podejmowana na pierwszej rozprawie, na którą czeka się zazwyczaj co najmniej 3 miesiące.

Rozwód bez orzekania o winie – ile trwa?

Należy wiedzieć, że najkrótszy rozwód ma miejsce wtedy, gdy małżonkowie zgadzają się we wszystkich ważnych kwestiach. W tym przypadku jest to rozwód bez winy lub rozwód za obopólną zgodą. Rozwód za obopólną zgodą może być jeszcze krótszy, jeśli małżonkowie nie mają razem małoletnich dzieci. Wtedy po prostu nie będą obwiniani za rozpad małżeństwa. W takim przypadku nie będzie negocjacji w sprawie małych dzieci i przygotowania ewentualnego planu wychowania rodzinnego, tj. dokument zawierający nakaz odpowiedzialności rodzicielskiej, opieki i komunikacji z dziećmi. Należy również pamiętać, że okoliczności formalne wpływają na czas trwania postępowania. Dlatego pozew i odpowiedź na pozew powinny być odpowiednio przygotowane, aby uniknąć błędów formalnych i niejasności.

Ile trwa rozwód z orzekaniem o winie

Jeżeli małżonkowie nie zgadzają się, by sąd nie orzekał o winie, należy wykazać, kto i z jakiego powodu ponosi winę za zakończenie małżeństwa. Następnie musisz dodać dowody, które mogą udowodnić winę współmałżonka za rozpad związku. Również postępowania rozwodowe nie kończą się szybko, gdy dostarczamy wiele dowodów z dokumentów, których sąd musi zażądać od różnych agencji i instytucji rządowych (np. akta z innych postępowań sądowych, informacje z banków, operatorów telefonii komórkowej).

Co jeszcze wpływa na długość trwania rozwodu?

Rozwód będzie wydłużony, wtedy jeśli sąd uzna za konieczne wykonanie ekspertyzy psychologa i pedagoga w ramach OZZS. Wspólny majątek małżonków może również zostać podzielony przez sąd rozwodowy. Jednak zdarza się to bardzo rzadko. Oboje małżonkowie mogą być niezadowoleni z orzeczenia sądu na rozprawie – przed wydaniem wyroku. Wtedy można wnieść zażalenie lub apelację.

Jak szybko załatwić rozwód?

Jak szybko załatwić rozwód? 

Nie ma jednej uniwersalnej odpowiedzi na to pytanie, jak szybko uzyskać rozwód. Każda jurysdykcja ma swoje własne prawa i procedury, a niektóre pary mogą stwierdzić, że ich najlepszym sposobem działania jest po prostu złożyć wniosek o rozwód i pozwolić, aby proces się rozegrał. Istnieje jednak kilka ogólnych wskazówek, które mogą pomóc w szybszym przejściu przez ten proces.

Ważne jest, aby być jak najlepiej zorganizowanym. Oznacza to, że należy mieć wszystkie swoje dokumenty w porządku i wiedzieć dokładnie, co trzeba zrobić, aby złożyć wniosek o rozwód. Jeśli nie jesteś pewien konkretnych wymagań w swojej jurysdykcji, pomocne może być skonsultowanie się z prawnikiem.

Należy być przygotowanym na negocjacje. W wielu przypadkach pary są w stanie osiągnąć porozumienie w sprawie warunków rozwodu bez konieczności udawania się do sądu. Może to zaoszczędzić wiele czasu i pieniędzy. Ważne jest jednak, aby być realistą w kwestii tego, na co można się zgodzić, a na co nie. Jeśli macie znaczące różnice zdań, być może najlepiej będzie pozwolić sędziemu podjąć ostateczne decyzje.

Jak się przygotować na rozwód? 

Ważne jest, aby być realistą co do oczekiwań wobec procesu rozwodowego. Oznacza to zrozumienie, że będzie on prawdopodobnie emocjonalnie i finansowo trudny oraz że osiągnięcie ostatecznego porozumienia może zająć trochę czasu.

Ważne jest również, aby pamiętać, że nie jesteś sam; istnieje wiele zasobów i grup wsparcia, które pomogą Ci przejść przez ten trudny czas. 

Trzeba również zachować szacunek dla procesu. Rozwód może być trudnym i emocjonalnym okresem dla wszystkich zaangażowanych. Należy pamiętać, że każdy przechodzi przez trudny okres i starać się być wyrozumiałym i chętnym do współpracy.

Pamiętać trzeba, aby dbać o siebie zarówno fizycznie jak i emocjonalnie podczas procesu rozwodowego. Oznacza to zdrowe odżywianie, dużo ruchu i spędzanie czasu ze wspierającymi przyjaciółmi i członkami rodziny. Ważne jest również, aby dać sobie czas na opłakiwanie utraty związku i skoncentrować się na tym, co się dzieje w tym czasie.

Jak złożyć pozew o rozwód

Na czym tak właściwie polega rozwód?

Jest to nic innego jak czynność polegająca na trwałym rozwiązaniu ważnego związku małżeńskiego przez instytucję sądową na życzenie jednego, tudzież obojga współmałżonków. Rozwód można uznać za jedną z okoliczności bezpośrednio kończących małżeństwo. Tego typu decyzja niesie za sobą jednak wiele formalności. Wynika to przede wszystkim z faktu, że warunkiem orzeczenia rozwodu przez sąd jest klarowne ustalenie, iż pomiędzy małżonkami doszło do znaczącego rozkładu pożycia. Natomiast cała procedura rozpoczyna się od wniesienia przez którąś ze stron, lub obydwie pozwu o rozwód.

W jaki sposób można złożyć takowy pozew?

Jest to dość prosta, lecz niezwykle monotonna inicjatywa, zwłaszcza dla osób nieprzepadających za papierologią. Przede wszystkim należy skompletować specjalny dokument zawierający precyzyjne oznaczenie pozwu, oznaczenie konkretnego sądu do którego chcemy pozew złożyć, oznaczenie obu stron przyszłego postępowania (w tym miejscu konieczne jest podanie imion, nazwisk, aktualnych adresów zamieszkania i numerów PESEL), oznaczenie określające czy powód składający pozew żąda rozwodu z orzeczeniem o winie drugiego małżonka, tudzież bez jej orzekania, pełnowymiarowe i co najważniejsze w pełni wyczerpujące uzasadnienie w jaki sposób doszło do rozkładu pożycia małżeńskiego, oznaczenie pełnomocnika, oraz dowód potwierdzający uiszczenie opłaty od złożenia pozwu i pełnomocnictwa. Ponadto wymagane jest dołączenie odpisu aktu zawarcia małżeństwa, a także skróconych aktów urodzenia dzieci (w przypadku jeżeli małżonkowie je posiadają). Ponadto w zależności od żądań obu stron postępowania konieczne może się okazać dołączenie między innymi wniosku dotyczącego władzy rodzicielskiej, czy wniosku o nałożenie na byłego małżonka konieczności płacenia alimentów.

Skompletowany już pozew rozwodowy przygotowujemy w trzech oddzielnych kopiach. Następnie należy go złożyć w sądzie okręgowym, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie wspólne miejsce zamieszkania. No i to już właściwie koniec całej procedury. Wystarczy już tylko wyczekiwać ustalenia terminu pierwszej rozprawy.

+48602767695